فن‌آوری تولید برگر

کتاب حاضر، به‌منظور برطرف کردن نیازهای دانشجویان و کارشناسان صنایع غذایی، کشاورزی، تغذیه و شیمی مواد غذایی پی‌ریزی شده است و مشتمل بر چهارفصل است، در فصل نخست مواد اولیه مصرفی در همبرگر سازی مورد بررسی قرار گرفته است. فرمولاسیون و تکنولوژی تولید انواع برگر و فساد میکروبی این محصولات در فصل‌های دوم و سوم به تفضیل شرح داده شده‌اند. آزمون‌های مورداستفاده در صنعت همبرگر در فصل آخر مورد بحث قرار گرفته است.