قاب ها و نقاب ها

قاب ها و نقاب ها، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. وزیری. ۱۷۲ صفحه

شخصیت شناسی کهن الگوها

دنیای سایه ها

روان کاوری تحلیلی یونگ

شرح کامل نیمه پنهان شخصیت

یونگ و نقاب

دنیای سایه ها آرکی تایپ های برجسته یونگ؛ خود، سایه، پرسونا، آنیما و آنیموس

نقاب فیزیکی (ماسک)

خودفریبی ونقاب به چهره زدن از نظر سارتر

روان شناسی نقاب

شخصیت شناسی بر پایه کهن الگوهای ۱۲ گانه

شخصیت شناسی کهن الگوهای زنانه و مردانه