ماهی زینتی اسکار (راهنمای حرفه ای تکثیر و نگهداری)

اشناخت، پرورش و نگهداری
تغذیه اسکارها
تکثیر اسکاره