مزاج در ازدواج

نخستین کتاب در زمینه همسریابی از طریق طب سنتی (مزاج ها)

بکارگیری الگوهای علمی شخصیت شناسی در همسریابی و همسان گزینی از طریق طب سنتی (مزاج ها)