مسائل ویژه جایگاه های پرورش طیور

مسائل ویژه جایگاه های پرورش طیور، نشر آقای کتاب. مهرداد ایرانی و همکاران. ۱۱۸ صفحه وزیری

ویژگی های محل احداث جایگاه های پرورش طیور

مسائل ویژه در طراحی و احداث ساختمان و تجهیزات پرورش طیور

مسائل ویژه در طراحی تاسیسات پرورش طیور

مسائل ویژه جایگاه ها در انواع و روش های پرورش طیور