معماری خاک: فن‌آوری نوین ساخت با خاک محل

مطالب این کتاب را جهت کار علمی ساختن با خاک و معماری خاک و استانداردهای جهانی می‌توان مورداستفاده قرار داد. مطالعات بنیادی که زمینه‌ساز معماری گذشتگان است را به شیوه‌ها و روش‌های جدیدی در ساختمان‌های خاکی از جنبه‌های شهرسازی و معماری، سازه‌ای، مرمت آثار باارزش معماری و بازسازی بناهای خاکی و طراحی مبلمان داخلی و شهری در بناهای خاکی، مبلمان شهری و بناهایی با معماری پایدار ساخت.