منتورینگ به زبان ساده

متورینگ به زبان ساده. نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۴۲ ص. وزیری