مهندسی زمان

ناشر تخصصی کتاب های استاد ایمان ارجمند راد

این کتاب یکی از دروازه های ورود شما به باشگاه ۳% انسان های موفق دنیاست.

سوال مهم که باید پاسخ دهیم آن است که کدام زمان را باید مدیریت کنیم؟

آیا زمانی که ساعت به ما نشان می دهد همان زمانی است که باید تحت کنترل باشد؟

دلیل اصلی شکست اصلی اکثر برنامه های مدیریت زمان در زندگی فردی آن است که ما زمان ساعتی را با زمان حقیقی اشتباه می گیریم.

در این کتاب در ابتدا آزمون مهندسی زمان ارائه شده است و پس از آن به معمای زمان، معجزه هدف نویسی و تکنیک های طلایی مدیریت زمان به زبان ساده و کاربردی پرداخته شده است.