نسخه جادویی حسابداری شرکت های بازرگانی

ناشر تخصصی کتب استاد نادر نوروزی

راهنمای آموزشی و کاربردی حسابداری شرکت های بازرگانی

حسابداری خرید و فروش کالا

تهیه تراز آزمایشی و اصلاحات پایان دوره مالی

بستن حسابها

تهیه صورت های مالی

ارزیابی موجودی کالا