نسخه جادویی نابغه شدن

ناشر تخصصی کتاب های استاد نادر نوروزی

شامل آزمون مقدماتی و نهایی تست حافظه

ارائه راهکارهای فعالسازی همسازی دو نیمکره مغز

تمرکز حواس و تقویت حافظه

راه میانبر یادگیری برای دانشجویان و دانش آموزان موفق