هنر قصابی

هنر قصابی، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۸۲ صفحه، وزیری

آماده سازی گوشت برای آشپزخانه و رستوران

شناخت انواع گوشت و فسمت های مختلف آن