پاپایا خربزه درختی

گیاه شناسی

ارقام

گل دهی و تشکیل میوه

شرایط اقلیمی مورد نیاز

تکثیر

کاشت نهال و نگهداری از باغ

برداشت محصول

انبارداری

آفات و بیماری ها

ترکیب شیمیایی

ارزش غذایی و دارویی