کارگاه خصوصی نویسندگی عملیاتی

کارگاه خصوصی نویسندگی عملیاتی

شامل:

  • کشف استعداد نویسندگی
  • دیدارسازی نویسنده درون
  • کوچینگ نویسندگی
  • آشنایی با روش های دست یابی به آرامش درونی با نوشتن
  • رفع موانع، پاسخ گویی به پرسش ها و راهنمایی برای چاپ اثر شما