کتاب جامع کوچینگ

کتاب جامع کوچینگ. شهرام مقصودی. ندا احمدی. نشر آقای کتاب. 508 صفحه وزیری

کتاب جامع کوچینگ. شهرام مقصودی. ندا احمدی. نشر آقای کتاب. ۵۰۸ صفحه وزیری