کتاب جامع گوشت

کتاب جامع گوشت، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۴۵۸ صفحه. وزیری

گوشت در تغذیه، طب سنتی و آشپزی

پروتئین ها

گوشت چهارپایان

گوشت طیور

تخم پرندگان

ماهی ها

مضرات گوشت

ترفندهای فرآوری

هنر قصابی

فن آوری تولید برگر

مواد اولیه تولید همبرگر

فن آوری تولید همبرگر

فساد میکروبی همبرگر

آزمون های مورد استفاده در صنعت همبرگر

فن آوری تولید سوسیس و کالباس

راهنمای تولید فرآورده های گوشتی رژیمی