کتاب کار مسئولین فنی

راهنمای کاربردی مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

مجموعه قوانین، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به مسئولین فنی در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

اولین و تنها راهنمای کاربردی مسئولین فنی صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، برای نخستین بار در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

هر آنچه در مورد مسئولین فنی باید بدانید در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

انجن های صنفی مسئولین فنی در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

روال کار نامه نگاری ها و اعلام اخطار به مدیر عامل در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

آشنایی با مدیریت های معاونت غذا و دارو و شرح و وطایف آنها در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

آشنایی با قوانین در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

آموزش مسئولین فنی در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

آشنایی با استانداردهای بین المللی ISO، HACCP، GMP، GHP در کتاب کتاب کار مسئولین فنی

کتاب حاضر دستاورد و تجربه های مولفین در سمت های مسئول فنی، مدیر تولید و حضور در انجمن مسئولین فنی می باشد.