گز

کتاب مصور حاضر به تاریخچه مواد اولیه و ویژگی‌های کاربردی گز، فناوری تولید سنتی و صنعتی آن، انواع گز، ارزش غذایی و استانداردهای مربوط به آن پرداخته شده است. این کتاب نه‌تنها به‌عنوان راهنما جهت دست‌اندرکاران، دانشجویان و کارشناسان رشته‌های مرتبط مناسب است بلکه راهنمای مناسبی برای آشنایی عموم مردم است. در این کتاب بیان می‌شود که عامل تولیدکننده گزانگبین حشره کوچکی است که روی ساقه یا برگ‌های درخت گزانگبین خانه می‌سازد. سپس از شیره پرورده این گیاه تغذیه کرده و شهد تولید می‌کند.