گیاهان دارویی (کشت، فرآوری، بازاریابی و فروش)

کاشت صحیح گیاهان دارویی و محصولات فرعی و فراورده‌های آن‌ها مستلزم تحقیق و کاربرد روش صحیح و علمی است. تحول در توسعه کشت سالم و صنعت کشت گیاهان دارویی کشور، احیای مناطق تخریب شده و حفاظت از گیاهان باقی‌مانده در منابع طبیعی، از موارد ضروری در این صنعت است. روند استفاده از داروهای گیاهی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده که از مهم‌ترین علل آن می‌توان به اثبات اثرات جانبی و مخرب داروهای شیمیایی اشاره کرد. در کتاب حاضر کشت، فرآوری، بازاریابی و فروش گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.