سیب

سیب، انتشارات آقای کتاب، شهرام مقصودی، ۲۲۴ صفحه، وزیری– قیمت: