ابرهایی در ارتفاع ۱۷۰ سانتی

ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی نگرش، موفقیت، انگیزش به زبان ساده

بازسازی زندگی

ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی راه و رسم زندگی توانمند سازی انگیزش موفقیت  

راه سیدو

ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی موفقیت تحصیلی برنامه ریزی راهنمای شغلی استعداد یابی به…

راز سیدو

راهنمای کاربردی موفقیت به زبان ساده و داستانی ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی