تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار

فن آوری، اشاعه و پذیرش فن آوری در کشاورزی نقش ترویج کشاورزی در اشاعه و پذیرش…