برچسب: تئوری ها و مدل های پذیرش

۰

تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار

فن آوری، اشاعه و پذیرش فن آوری در کشاورزی نقش ترویج کشاورزی در اشاعه و پذیرش فن آوری های نوین کشاورزی پایدار تئوری ها و الگوهای مربوط به پذیرش و استقرار فن آوری در...