برچسب: توانمندسازی

۰

۱۶ دهکده MBTI

ناشر تخصصی کتاب های اساتید نادر نوروزی و سپیده جلوخانی کتاب ۱۶ دهکده MBTI با مقدمه دکتر سیدا رئیس انجمن تقویت حافظه ایران برای نخستین بار این کتاب در قالب داستانی ساده شما را...

۰

راز سیدو

راهنمای کاربردی موفقیت به زبان ساده و داستانی ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی

۰

کپسول اعتماد به نفس روزی یک عدد

  چاپ دوم احساس امنیت درونی در کتاب کپسول اعتماد به نفس روزی یک عدد عزت نفس در کتاب کپسول اعتماد به نفس روزی یک عدد خود توانمندبینی در کتاب کپسول اعتماد به نفس روزی یک عدد پذیرش مسئولیت در...