فن‌آوری تولید برگر

کتاب حاضر، به‌منظور برطرف کردن نیازهای دانشجویان و کارشناسان صنایع غذایی، کشاورزی، تغذیه و شیمی مواد…