برچسب: حافظه تقویت نبوغ

۰

نسخه جادویی نابغه شدن: شامل راه کارهای فعال‌سازی همزمان دو نیمکره مغز تمرکز حواس و تقویت حافظه راه میان‌بر دانشجویان و دانش‌آموزان موفق

نویسنده در کتاب حاضر فنون کاربردی تقویت حافظه را به ساده‌ترین روش آموزش می‌دهد. این کتاب فنون کاربردی تمرکز کردن را آموزش می‌دهد. با استفاده از این فنون دو نیمکره مغزتان فعال و باعث...