معماری خاک: فن‌آوری نوین ساخت با خاک محل

مطالب این کتاب را جهت کار علمی ساختن با خاک و معماری خاک و استانداردهای جهانی…