بازسازی زندگی

ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی راه و رسم زندگی توانمند سازی انگیزش موفقیت  

مهندسی باور

افسردگی‌ها، عصبانیت‌ها، اضطراب‌ها و احساس گناه‌ها همه ریشه در الگوها و نقشه‌ای غلطی دارند که از…

موفقیت به سبک مزرعه

کتاب حاضر به‌گونه‌ای نوشته شده است اگر خواننده با توجه به آنچه آمده در مطالعه و…

قول و قرار