برچسب: شخصیت شناسی

۰

۱۶ دهکده MBTI

ناشر تخصصی کتاب های اساتید نادر نوروزی و سپیده جلوخانی کتاب ۱۶ دهکده MBTI با مقدمه دکتر سیدا رئیس انجمن تقویت حافظه ایران برای نخستین بار این کتاب در قالب داستانی ساده شما را...