گز

کتاب مصور حاضر به تاریخچه مواد اولیه و ویژگی‌های کاربردی گز، فناوری تولید سنتی و صنعتی…