ترویج و توسعه استاندارد عملیات مناسب کشاورزی

توسعه کشاورزی پایدار استانداردها و گواهی محصولات کشاورزی در تولید محصول سالم فن آوری عملیات مناسب…