برچسب: عوامل اقلیمی

۰

معماری همساز با اقلیم

معماری همساز با اقلیم شامل ابعاد وسیعی است که می‌توان از حدود معماری به علوم دیگر راه یابد و ارتباطی عمیق‌تر با سایر علوم برقرار کند. هدف از تدوین کتاب حاضر ارتباط عملی علم...