برچسب: مبارزه با آفات کشاورزی

۰

به کارگیری عوامل زنده و روش های سازگار با محیط زیست در کنترل جمعیت آفات کشاورزی

به کارگیری عوامل زنده و روش های سازگار با محیط زیست در کنترل جمعیت آفات کشاورزی همراه با اطلس رنگی عوامل زنده کنترل کننده جمعیت به کارگیری روش های غیرزنده سازگار با زیست بوم...