برچسب: مثبت نگری

۰

مهندسی باور

افسردگی‌ها، عصبانیت‌ها، اضطراب‌ها و احساس گناه‌ها همه ریشه در الگوها و نقشه‌ای غلطی دارند که از باورهای ما نشأت می‌گیرد. مطالب کتاب حاضر به صورت تخصصی بر روی مهندسی باورهای انسان تمرکز دارد. باورهای...