ارزیابی منابع طبیعی در جهان

برداشت از جنگل ها  تخریب جنگل های جهان تغییرات آب و هوا و اثرات آن بر…