سیستمهای اجتماعی: مدار توسعه‌یافتگی

امروزه به طور رسمی این سیستم‌های اجتماعی هستند که اداره‌کننده کره زمین و شئونات آن بوده…