ترویج و توسعه استاندارد عملیات مناسب کشاورزی

توسعه کشاورزی پایدار استانداردها و گواهی محصولات کشاورزی در تولید محصول سالم فن آوری عملیات مناسب…

تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار

فن آوری، اشاعه و پذیرش فن آوری در کشاورزی نقش ترویج کشاورزی در اشاعه و پذیرش…