برچسب: کشاورزی پایدار

۰

ترویج و توسعه استاندارد عملیات مناسب کشاورزی

توسعه کشاورزی پایدار استانداردها و گواهی محصولات کشاورزی در تولید محصول سالم فن آوری عملیات مناسب کشاورزی معیارها و گزیدارهای تسهیل کننده استقرار استاندارد GAP منافع و دستاوردهای استقرار GAP پیشنهادهای کاربردی مدل استقرار...

۰

تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار

فن آوری، اشاعه و پذیرش فن آوری در کشاورزی نقش ترویج کشاورزی در اشاعه و پذیرش فن آوری های نوین کشاورزی پایدار تئوری ها و الگوهای مربوط به پذیرش و استقرار فن آوری در...