هنر گفتگو: آشنایی با مفاهیم دیالوگ و تکنیک‌های شنود و گفت موثر

در دنیای امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده می‌شود، حجم و سرعت ارتباطات بیشتر شده…