دسته: سایر کتب

فیزیک دهم رشته تجربی ۰

فیزیک دهم رشته تجربی

فیزیک دهم رشته تجربی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک دهم رشته ریاضی

فیزیک دهم رشته ریاضی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک یازدهم رشته تجربی

فیزیک یازدهم رشته تجربی ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری به همراه پاسخ تشریحی منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده مفهومی ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک یازدهم رشته ریاضی

فیزیک یازدهم رشته ریاضی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک پایه رشته علوم تجربی

فیزیک پایه رشته تجربی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک پایه رشته ریاضی

فیزیک پایه رشته ریاضی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک دوازدهم رشته تجربی

فیزیک دوازدهم رشته تجربی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک دوازدهم رشته ریاضی

فیزیک دوازدهم رشته ریاضی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار

تجزیه و تحلیل فرآیندهای کسب و کار چیست؟
طبقه بندی تجزیه و تحلیل فرآیندهای کسب و کار
روش های کیفی تجزیه و تحلیل فرآیند
روش های کمی تجزیه و تحلیل فرآیند
ابزار تجزیه و تحلیل فرآیند در Visual paradigm