دسته: سایر کتب

۰

کتاب جامع هتلداری

کتاب جامع هتلداری، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۳۷۰ صفحه وزیری هتل در یک نگاه دانستنیهای هتلداری آموزه های ساخت و بهره برداری هتل نظامنامه هتل مدیریت هتل حسابداری هتل آیین پذیرش آیین خانه...

فیزیک دهم رشته تجربی ۰

فیزیک دهم رشته تجربی

فیزیک دهم رشته تجربی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک دهم رشته ریاضی

فیزیک دهم رشته ریاضی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک یازدهم رشته تجربی

فیزیک یازدهم رشته تجربی ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری به همراه پاسخ تشریحی منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده مفهومی ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک یازدهم رشته ریاضی

فیزیک یازدهم رشته ریاضی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک پایه رشته علوم تجربی

فیزیک پایه رشته تجربی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری

۰

فیزیک پایه رشته ریاضی

فیزیک پایه رشته ریاضی
ناشر تخصصی دکتر فرهنگ رضانیا
درسنامه کامل منطبق با نظام درسی جدید
شامل تمام مفاهیم مربوط به کنکور سراسری
به همراه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری
به همراه پاسخ تشریحی
منطبق با تدریس معلم در بهترین مدارس کشور
پرهیز از اضافه گویی و نکات بیهوده
مفهومی
ویژه داوطلبان کنکور سراسری